دوشاخه برق یکی از مهم ترین قطعات الکتریکی است که

مشاهده

مادگی استاندارد، مناسب مصارف صنعتی و خانگی است. این مادگی

مشاهده

انواع دو شاخه برق و مادگی ارت

مشاهده

در تمام لوازم برقی برای اتصال به جریان برق از

مشاهده

تعداد پریز: ۳ عدد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: دارد حداکثر جریان:

مشاهده

رابط برق سه خانه بدون ارت پارت الکتریک مدل شهاب

مشاهده

طول کابل این سه خانه 5 متر بدون ارت می

مشاهده

چند راهی 3 خانه بدون ارت مدل شهاب پارت الکتریک

مشاهده

سه راهی ولتاژ ارتدار بدون کلید پارت الکتریک مدل شهاب

مشاهده

سه خانه بدون ارت پارت، یک نوع چند راهی است

مشاهده

سه خانه بدون ارت پارت، یک نوع چند راهی است

مشاهده

سه خانه بدون ارت پارت، یک نوع چند راهی است

مشاهده

رابط برق سه خانه بدون ارت پارت الکتریک مدل شهاب

مشاهده

این چهارخانه با داشتن چهار عدد پریز مناسب برای مکان

مشاهده

چند راهی 4 خانه ارت دار و کلید دار مدل

مشاهده

سیم رابط چهارخانه 5 متری ارت دار پارت الکتریک

مشاهده

چند راهی 6 خانه ارت دار و کلید دار مدل

مشاهده

محصول شرکت پارت الکتریک و ساخت ایران دارای شش عدد

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش پریز چهارخانه کلیددار مدل پارت

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش پریز چهارخانه کلیددار بدون ارت مدل

مشاهده

چند راهی برق 4 خانه ارت دار پارت الکتریک مدل

مشاهده

در مکان های صنعتی همچون کارخانه ها و کارگاه های

مشاهده

رابط پنج خانه ارتدار دربدار فیوز دار پارت الکتریک یک

مشاهده

رابط پنج خانه ارتدار و دربدار با فیوز پارت الکتریک

مشاهده

رابط پنج خانه ارتدار و دربدار با فیوز پارت الکتریک

مشاهده

چند خانه فیوز دار پارت ، از نوع چندراهی یا

مشاهده

توان سه راهی برق سیار پارت الکتریک : حداکثر جریان خروجی

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش سوکت ثابت پارت

مشاهده

زاگرس برق فروشنده سوکت سیار پارت

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش سوکت ثابت و سیار پارت

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش سوکت ثابت سه در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش سوکت ثابت سه در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش سوکت سیار سه در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده سوکت ثابت سه در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده سوکت ثابت چهار در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده سوکت سیار چهار در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش سوکت ثابت چهار در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش سوکت سیار چهار در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق فروشنده سوکت ثابت پنج در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش سوکت سیار پنج در 16 آمپر

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش سوکت ثابت پنج در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش سوکت سیار پنج در 32 آمپر

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش سوکت ثابت پنج در 63 آمپر

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده سوکت سیار پنج در 63 آمپر

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده کلید دوپل مدل برکه

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده کلید تک پل مدل برکه

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش پریز سه فاز ارتدار پارت

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش پریز سه فاز بدون ارت پارت

مشاهده

زاگرس برق فروشنده پریز سه فاز پارت

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش پریز بارانی مدل شهاب

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش کلید زنگ مدل برکه

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش کلید پریز بارانی پارت

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش کلید پریز معمولی پارت

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده پریز توکار دربدار تابلویی

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده پریز روکار بدون ارت پارت

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده پریز روکار ارتدار پارت

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش پریز توکار ارتدار پارت

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش پریز بارانی ارتدار مدل آذین

مشاهده

زاگرس برق فروشنده پریز بارانی مدل آذین

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش کلید تک پل بارانی مدل آذین

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش کلید دوپل بارانی مدل آذین

مشاهده

محافظ برق یخچال و فریزر پارت الکتریک دارای دو عدد

مشاهده

محافظ برق یخچال و فریزر پارت الکتریک دارای دو عدد

مشاهده

سیستم‌های مدرن تهویه مطبوع، از قطعات الکترونیکی بی‌شماری ساخته شده‌اند.

مشاهده

امروزه نوسانات مقطعی ولتاژ در خطوط انتقال برق زیاد است

مشاهده

محافظ ولتاژ کامپیوتر پارت الکتریک 894 یا محافظ لوازم صوتی

مشاهده

محافظ ولتاژ دیجیتالی باید در برابر ضربه مقاوم باشد. هر

مشاهده

محافظ ولتاژ 6 خانه پارت الکتریک کابل 1.8 متری دیجیتال

مشاهده

زاگرس برق فروشنده تایمر آنالوگ T001R

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش تایمر آنالوگ T001RV

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش تایمر مولتی رنج دیجیتال TD45

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش کانتر دیجیتال CDS 45

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش شمارنده دیجیتال CDS 45

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق فروشنده کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده کنترل کننده دما

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده مولتی متر سه فاز

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش آمپرمتر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش آمپرمتر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق فروشنده سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش تایمر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش تایمر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش تایمر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده تایمر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده تایمر شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده ترموستات شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش ترموستات شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش ترموستات شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق فروشنده فتوسل شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش فتوسل شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش فتوسل شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش سوپر فتوسل شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش کنترل بار دیجیتال 1تا 60 آمپر

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده کنترل سطح شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده کنترل فاز شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده کنترل فاز شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش کنترل فاز شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق فروشنده سوپر کنترل فاز شیوا امواج

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش آژیر موتوری

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش آژیر موتوری

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش آژیر موتوری

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش آژیر الکترونیکی

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق فروشنده بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش بوش باتون

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش شاسی باکالیت

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق فروشنده پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش پدال سوئیچ

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده تایمر تابلویی

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده تایمر تابلویی

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده ترموستات دیجیتال

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش ترموستات آنالوگ

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش سیم ترموکوپل

مشاهده

زاگرس برق فروشنده جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش جعبه شاسی

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده جعبه کلید فرمان

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش لیمیت سوئیچ فلزی

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش لیمیت سوئیچ فلزی

مشاهده

زاگرس برق فروشنده لیمیت سوئیچ فلزی

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش میکروسوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش میکروسوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش میکروسوئیچ

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش چسب برق تندر

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده چسب برق الماس

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده چسب برق سینا

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده چسب برق واندر

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش چسب برق کیهان

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش گلند پلاستیکی

مشاهده

زاگرس برق فروشنده آمپرمتر مولتی رنج میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش آمپرمتر مولتی رنج میکروپروسسوری میکرو

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش آمپرمتر مستقیم

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش رله تایمر صنعتی

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش رله تایمر صنعتی کتابی

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده تایمر میکروپروسسوری دیجیتال مولتی رنج

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده تایمر مولتی رنج میکروپروسسوری ریلی

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده ترموستات میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش ترموستات میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش ترموستات میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق فروشنده ترموستات محیطی

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش فتوسل میکرو

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش فرکانس متر دیجیتال میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش فرکانس متر دیجیتال میکروپروسسوری

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش کنترل بار-رله اضافه جریان سه فاز

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده کنترل بار دیجیتال با تنظیم دستی

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده رله کنترل سطح مایعات

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده کنترل فاز تک فاز

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش کنترل فاز بدون نول

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش کنترل فاز P

مشاهده

زاگرس برق فروشنده رله کنترل فاز میکرو طرح اسپیک

مشاهده

زاگرس برق مرکز فروش کنترل فاز MAX-101

مشاهده

زاگرس برق نماینده فروش کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی فروش کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق نمایندگی پخش کنترل فاز

مشاهده

زاگرس برق عرضه کننده مولتی متر سه فاز مجموعه دیجیتال

مشاهده

زاگرس برق پخش کننده ولت متر دیجیتال تک فاز

مشاهده

زاگرس برق ارائه کننده ولت متر سه فاز

مشاهده

زاگرس برق عامل فروش ولت متر ساده تک فاز

مشاهده

زاگرس برق عاملیت فروش ولت متر سه فاز با نمایش

مشاهده

محافظ دیجیتال یخچال فریزر و لباسشویی با کابل 108و 4

مشاهده

محافظ دیجیتال صوتی,تصویری و کامپیوتر با کابل 108و4 متری

مشاهده

محافظ آنالوگ صوتی,تصویری و کامپیوتر با کابل 108 و 4

مشاهده

محافظ آنالوگ یخچال فریزر و لباسشویی با کابل 108 و4

مشاهده

چهارخانه ارتدار و بدون ارت

مشاهده

محافظ دیجیتال کولر گازی رله 30آمپر محافظ دیجیتال یخچال فریزر

مشاهده

پریز مکانیزم ارتدار

مشاهده

محافظ آنالوگ کولر گازی رله 30 آمپر,محافظ آنالوگ یخچال فریزر

مشاهده

ترمینال پیچی یکی از انواع اتصالات الکتریکی میباشد که به

مشاهده

ترمینال های هادی حفاظتی از لحاظ جزئیات طراحی و ویژگی

مشاهده

این نوع ترمینال همانطور که از نامش پیداست قابل نصب

مشاهده

ترمینال های با اجزاء الکترونیکی و قطع شونده قابل استفاده

مشاهده

ترمینال انشعابی یک اتصال ایمن و دائمی را پدید می

مشاهده

ترمینال شاخه ای رعد به شکلی طراحی شده است که

مشاهده

ترمینال زوجی رعد قابل استفاده جهت مصارف خانگی و مشابه

مشاهده

در سیستم های کنترل از راه دور و مدارات اندازه

مشاهده

ترمینال های با اجزاء الکترونیکی و قطع شونده قابل استفاده

مشاهده

مطابق با استانداردهای تدوین شده در زمینه برق ، تمامی

مشاهده

قابل نصب بر روی ریل TH35 در کنار سایر ترمینال

مشاهده

ترمینال ها در واقع متصل کننده سیم های قدرت

مشاهده

ترمینال سه طبقه فشاری رعد امکان وجود تعداد اتصالات زیاد

مشاهده

ترمینال‌ها به عنوان یک متصل کننده سیم‌های قدرت و فرمان

مشاهده

این سری از ترمینال ها علاوه بر سرعت بالا در

مشاهده

ریل مینیاتوری یا (ریل تابلویی) ابزاری است که برای قرار

مشاهده

ترمینال رعد RSTT6 از دسته ترمینالهای پیچی یک طبقه

مشاهده

ترمینال پیچی عضو جدا نشدنی تابلو های برق میباشند. ترمینال

مشاهده

ریل تابلویی رعد یا ریل مینیاتوری در واقع قطعه ای

مشاهده

مدل : MGN9 نوع و سایز پیچ مورد استفاده :

مشاهده

ریل مینیاتوری (تابلویی) عمیق با ارتفاع 15 میلی متر: با

مشاهده

ریل تابلویی یا ریل مینیاتوری در مدل‌های مختلف در سه

مشاهده

ریل تابلویی ارتفاع ۱۵

مشاهده

ریل تابلویی گالوانیزه رعد جهت نصب انواع تجهیز بر روی

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 10 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 16 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 2.5H (بلند) میلیمتر مربع سری RTP برند

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 25 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 35 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 4 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال پیچی سایز 6 میلیمتر مربع سری RTP برند رعد

مشاهده

ترمینال فیوزی سایز 5 چراغدار برند رعد الکتریک؛ این ترمینال

مشاهده

مدل: RFT برند: رعد ساخت: ایران جنس: پلی آمید سایز محصول: 5 سطح مقطع: 4

مشاهده

ریل تابلویی رعد گالوانیزه است. از این ریل برای نصب

مشاهده

دارای گواهینامه تایید کیفیت از TSE ، VDE، DEKRA، KEMA قابلیت

مشاهده

ریل تابلویی که به ریل مینیاتوری نیز معروف میباشد تجهیزی

مشاهده

ریل تابلویی گالوانیزه رعد جهت نصب انواع تجهیز بر روی

مشاهده

از ریل مینیاتوری جهت نصب و ثابت نگه‌داشتن تجهیزات الکتریکی

مشاهده

با توجه به دقیق بودن ابعاد ، کیفیت مناسب سطح

مشاهده

ریل تابلویی ۱ متری رعد، جهت نصب و ثابت نگه

مشاهده

ریل مینیاتوری در واقع داری ظاهری مستطیل شکل و از

مشاهده

ریل مینیاتوری قطعه ای پرکاربرد است که طبق مقدار

مشاهده

در صنعت برق و زیر مجموعه آن صنعت تابلو برق،

مشاهده

طول شاخه : 2 متر

مشاهده

جنس : استیل گالوانیزه ارتفاع ریل تابلو :15 میلیمتر عرض ریل تابلو

مشاهده

طول: 2 متر عرض: 3.5 سانتی متر ارتفاع: 7.5 میلی متر

مشاهده

این کانالها عایق الکتریسیته بوده و غیر قابل اشتعال هستند

مشاهده

مهمترین مزایای استفاده از کانال‌برق عبارتند از:

مشاهده

کانال شیاردار کاملاً مشابه داکت‌های معمولی سفید بوده و تنها

مشاهده

داکت شیاردار رعد سایز 25mm×60mm، دارای ویژگی های عالی جهت

مشاهده

کانال شیاردار 60*80 رعد دارای عرض 80 و ارتفاع 60

مشاهده

کانال صنعتی شیاردار رعد یک نوع کانال و محفظه از

مشاهده

داکت به منظور محافظت از سیم و کابل، برای مصارف

مشاهده

کانال خانگی رعد به جهت نگهداری ایمن سیم هایی که

مشاهده

برای استفاده در ساختمان‌های اداری، مسکونی، تجاری تولید شده اند

مشاهده

داکت های معمولاً به شکل پلاستیکی بوده و دارای انواع

مشاهده

میل به زیبایی و جذابیت دکوراسیون ها به خصوص در

مشاهده

تنوع در ابعاد ، ظرافت در طراحی ، به همراه

مشاهده

تنوع در ابعاد ، ظرافت در طراحی ، به همراه

مشاهده

برای حفاظت از سیم ها و همچنین نظم دادن به

مشاهده

داکت شیاردار صنعتی ۱۰۰*۱۰۰ رعد به جهت نگهداری ایمن سیم

مشاهده

در راستای فعالیت های مرتبط با توسعه محصولات،شرکت رعد

مشاهده

در صنعت برق از کانال به عنوان محافظ لوله کشی

مشاهده

داکت از نظر نوع استفاده و نیاز مصرف کننده، به

مشاهده

داکت به منظور محافظت از سیم و کابل، برای مصارف

مشاهده

برای انتخاب داکت مناسب به چه نکاتی باید توجه داشت:

مشاهده

شرکت رعد اینک کانال های عبور سیم با کیفیت

مشاهده

داکت شیاردار کاملاً مشابه داکت‌های معمولی سفید است و تنها

مشاهده

حداکثر تعداد رشته سیم‌های قابل انتقال از طریق داکت ۶۰×۴۰

مشاهده

داکت های شیاردار صنعتی مناسب جهت استفاده در تابلو برق

مشاهده

داکت های شیاردار صنعتی رعد به جهت نگهداری ایمن سیم

مشاهده

مزیت داکت های صنعتی رعد الکتریک: محصولات با کیفیت بالا و

مشاهده

وجود تعداد سوراخ کافی در کف کانال، نصب آن روی

مشاهده

مشخصات داکت صنعتی شیاردار سایز 60*80 رعد RAAD :

مشاهده

مشخصات داکت صنعتی شیاردار سایز 80*80 رعد RAAD :

مشاهده

داکت کف خواب ۱۳*raad ۵۰ به جهت نگهداری ایمن سیم

مشاهده

درب داکت صنعتی شیاردار رعد

مشاهده

کانال یا داکت کف خواب ۱۸*۷۰ به دلیل طراحی قوس

مشاهده

داکت های کف خوابRAAD رعد به جهت نگهداری ایمن

مشاهده

ترمینال ترانس رعد با سطح مقطع 4 میلی متر

مشاهده

جنس : پلی آمید ابعاد : 9.5×50.6×35 رنگ : طوسی تعداد در بسته

مشاهده

ترمینال زوجی رعد قابل استفاده جهت مصارف خانگی و مشابه

مشاهده

ترمینال فشاری از آن به عنوان کانکتور فشاری نیز نام

مشاهده

از ویژگی‌های ترمینال خوب، داشتن پیچ و اتصالات محکم و

مشاهده

ترمینال‌های ریلی در سایز‌های مختلف معمولا از ۰٫۲۵ تا ۲۰۰

مشاهده

این نوع ترمینال همانطور که از نامش پیداست قابل نصب

مشاهده

ترمینال ریلی یک طبقه فشاری رعد آبی PRIT4 نوع بهینه

مشاهده

ترمینال ارت فشاری رعد مدل RPET2.5 با رنگ ترکیبی سبز

مشاهده

ترمینال ریلی یک طبقه فشاری رعد RPIT2.5طوسی نوع بهینه از

مشاهده

وزن خالص: 30 گرم وزن با بسته‌بندی: 50 گرم

مشاهده

ترمینال های فشاری نوع بهینه از سری ترمینال های بدون

مشاهده

جنس : پلی آمید ابعاد : 76.71×5.2×35.06 رنگ : طوسی بازه سایز سیم

مشاهده

ترمینال های فشاری نوع بهینه از سری ترمینال های بدون

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP50 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP70 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP95 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

طراحی ترمینال ارت رعد 2.5 (مدل RET2.5) منطبق بر

مشاهده

ترمینال سایز 4 دمای

مشاهده

طراحی ترمینال ارت رعد 6 (مدل RET6) منطبق بر

مشاهده

ترمینال­ها در صنعت برق نقش ارتباط بین چند تجهیز را

مشاهده

طراحی ترمینال ارت رعد 16 (مدل RET16) منطبق بر

مشاهده

ترمینال برق رعد مدل RET35 رعد یکی از ترمینال برق

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP2.5/4 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP2.5/4-L با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل DRTP4 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال­ها در صنعت برق نقش ارتباط بین چند تجهیز را

مشاهده

ترمینال­ها در صنعت برق نقش ارتباط بین چند تجهیز را

مشاهده

مطابق با استانداردهای تدوین شده در زمینه برق ، تمامی

مشاهده

شرکت رعد یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت ساخت ترمینال

مشاهده

داکت یک کانال پلاستیکی درب دار (base+cover) میباشد که برای

مشاهده

داکت شیاردار رعد بر مبنای تامین نیازهای تابلوسازان به منظور

مشاهده

متراژ در هر بسته : 40 متر تعداد در هر

مشاهده

برخی از مزایا داکت های شیاردار محصولات

مشاهده

داکت های رعد به جهت نگهداری ایمن سیم هایی که

مشاهده

داکت صنعتی شیاردار رعد یکی از انواع مختلف داکت به

مشاهده

قابل استفاده برای سیم تک رشته

مشاهده

قابل استفاده برای سیم تک رشته

مشاهده

قابل استفاده برای سیم تک رشته

مشاهده

ریل تابلویی رعد یا ریل مینیاتوری در واقع قطعه ای

مشاهده

قابل استفاده برای سیم تک رشته و چند

مشاهده

ترمینال ریلی پیچی ۵۰ رعد،‌ قابلیت نصب بر روی ریل

مشاهده

ترمینال ریلی پیچی ۷۰ رعد،‌ قابلیت نصب بر روی ریل

مشاهده

ریل تابلویی گالوانیزه رعد الکتریک جهت نصب انواع تجهیز بر

مشاهده

ویژگی های این محصول: جنس : استیل گالوانیزه ارتفاع ریل تابلو :

مشاهده

ویژگی داکت های چسبی یا همان داکت پشت چسبدار

مشاهده

کانال ساده سوپیتا و کانال چسبدار رعد دارای درب از

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP16 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال­ها در صنعت برق نقش ارتباط بین چند تجهیز را

مشاهده

ترمینال ریلی سه طبقه پیچی رعد از مزیت بهینه سازی

مشاهده

طراحی ترمینال ریلی سه طبقه پیچی به گونه ای میباشد

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP16 از سیستم کلمپینگ مناسبی از

مشاهده

تجهیزات جانبی: می‌توان از قفل ریل (بست

مشاهده

صفحات و بست‌های انتهایی و پارتیشن‌های مشابه برای انواع و

مشاهده

درپوش انتهایی یا درپوش جداکننده این

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP6 با رنگ آبی، قابلیت تحمل

مشاهده

این نوع ترمینال ها جهت انشعاب گیری از سیم ها

مشاهده

ترمینال ریلی 10 آمپر رعد با رنگ مشکی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال ریلی فوق یکی از محصولات شرکت رعد الکتریک است.

مشاهده

این نوع ترمینال ها جهت انشعاب گیری از سیم ها

مشاهده

ترمینال ریلی رعد مدل RTP6 با رنگ طوسی، قابلیت تحمل

مشاهده

ترمینال‌های ریلی در سایز‌های مختلف معمولا از ۰٫۲۵ تا ۲۰۰

مشاهده

ترمینال شاخه ای رعد مدل RMT6 مطابق با استاندارد

مشاهده

ترمینال پیچی یکی از انواع اتصالات الکتریکی میباشد که به

مشاهده

این نوع ترمینال ها جهت انشعاب گیری از سیم ها

مشاهده

طراحی ترمینال ارت رعد 6 (مدل RET6) منطبق بر

مشاهده

ترمینال­ها در صنعت برق ارتباط بین چند تجهیز را دارند.

مشاهده

ترمینال ریلی دوطبقه پیچی رعد از مزیت بهینه سازی فضا

مشاهده

ترمینال‌های برق یکی از پرکاربردترین تجهیزات جانبی در صنعت برق

مشاهده

فروش انواع ترمینال رعد ریلی

مشاهده

ریل تابلویی یا ریل مینیاتوری در مدل‌های مختلف در سه

مشاهده

برای نگهداری ایمن از سیم‌ها و البته کمک به زیبایی

مشاهده

داکت ( Duct ) محفظه‌ایه که معمولا اون رو از

مشاهده